AVR

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. AVR-AP1 Series
  AVR/Arduino application board บอร์ดประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿1,450.00

 2. AVR-331A/M16A
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,150.00
  สินค้าหมด
 3. AVR-AP2 Series
  บอร์ดประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรล เลอร์ AVR... รายละเอียดเพิ่มเติม

  เริ่มที่ ฿1,220.00

 4. AVR-SDK2/M16A
  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR... รายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,365.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย