บริษัท ไมโคร รีเซิส์ธ เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ชื่อ MRT เริ่มต้นจากเดิมเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร รีเซิส์ธ เทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 โดยมีนโยบายใน การดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ, ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อตอบสนองต่อการความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น นิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา ตลอดจน การประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้ขยายธุรกิจมากขึ้นและปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร รีเซิส์ธ เทคโนโลยี มาเป็น บริษัท ไมโคร รีเซิส์ธ เทคโนโลยี จำกัด ในปัจจุบัน

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท มีดังนี้ การวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ (R&D Engineering for customer) โดยมุ่งเน้นการออกแบบวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อตอบสนองต่องานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เช่น System Monitoring และ ระบบควบคุมสำหรับงานด้านต่างๆ ตามความต้องการลูกค้า เป็นต้น

งานโปรเจ็ค (Industrial Project) งานโปรเจ็คสำหรับโรงงานในภาคอุสาหกรรมเป็นงานอีกส่วนหนึ่ง ที่ทาง MRT สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งงานออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบ PLC

แหล่งช็อปปิ้งอุปกรณ์ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ หลากหลายตระกูล ทั้งบอร์ดพัฒนา (Development Board) , เครื่องมือสำหรับการโปรแกรม (Programmer Tools) และอุปกรณ์ต่อร่วมต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย

คอร์สอบรมด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ (Training Course) MRT ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์แบบครบวงจร ซึ่งนอกจากจะผลิต บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แล้ว ยังจัดคอร์สฝึกอบมการเขียนโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไปในอนาคต