การสร้าง hex file จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9

การสร้าง Hex code จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9 ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมในเวอร์ชั่นก่อน ซึ่งเคยทำเป็น Youtube VDO ไว้ตั้งแต่ V1.6.5 (การสร้าง Hex file จาก Arduino IDE : https://youtu.be/vcjCUK9vsX0 )

สำหรับ Arduino IDE เวอร์ชั่นที่ทดสอบนี้เป็น V1.8.9 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดเมนู File>>Preferences

Continue reading การสร้าง hex file จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9

Arduino IDE Setup for ESP8266

การพัฒนาโปรแกรม ESP8266 ด้วย Arduino IDE จำเป็นต้องติดตั้งไลบรารีบอร์ดเพิ่มเติม โดยจะแสดงขั้นตอนการติดตั้งด้วย Board Manager


อ่านเนื้อหาทั้งหมด (PDF)

AVR-AP1 Microcontroller Board

บอร์ดประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR สามารถรองรับการใช้งานกับชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 28 ขา (PDIP-28) ออกแบบให้มีวงจรรับสัญญาณอินพุตดิจิตอลผ่านวงจรออปโต้ไอโซเลเตอร์และมีรีเลย์เอาต์พุต เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมขนาดเล็กได้อย่างลงตัว สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมด้วย Arduino IDE

แนะนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR-AP1

ทดสอบ Upload program ให้กับบอร์ด AVR-AP1

ตัวอย่างโปรแกรม
1.โปรแกรม RELAY_0 ติด-ดับ สลับกันทุก 1 วินาที

Note: จากโปรแกรมตัวอย่างสามารถอ้างอิงการใช้งานเอาต์พุตอื่นได้จากชื่อที่ define ไว้แล้ว เช่น RELAY_1, RELAY_2, RELAY_3 และ BUZZER เป็นต้น
 

EXI-16IO Series : Arduino sample code

ตัวอย่างโปรแกรมการใช้งานบอร์ด EXI-16IO Series ซึ่งเป็นบอร์ดขยาย IO จำนวน 16 บิต ด้วยชิพ MCP23017 โดยจัดวงจรให้ขยาย Input แบบ Opto-Isolator ขนาด 8 ช่อง และ Output relay ขนาด 8 ช่อง ผ่านการสื่อสารแบบ I2C Bus ด้วยสานสัญญาณเพียง 2 เส้น (SDA,SCL) และยังสามารถกำหนด Address ให้กับบอร์ดได้ เพื่อให้สามารถใช้งานบอร์ดได้พร้อมกันถึง 8 บอร์ด

Hardware Interface , I2C Bus

ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น AVR-AP2 กับ EXO-16IO

Hardware I/O assignment

  • GPA 0..7 = Relay output
  • GPB 0..7 = Input opto-isolator

Arduino Sample Code

โดยในตัวอย่างนี้เป็นโค็ดสำหรับ Arduino ร่วมกับไลบรารีของ Adafruit_MCP23017
Library download link :
https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library

ตัวอย่างโปรแกรม

1. Toggle_GPA0 , โปรแกรมควบคุมให้ Relay output ช่องแรก ON/OFF สลับกัน ทุกๆ 1 วินาที

2. GPA_Moving_Relay , โปรแกรมควบคุมให้ Relay ทำงานทีละตัว แบบเรียงกันไปจนครบทั้ง 8 ตัว และวนซ้ำเรื่อยไป

3. GPB_input_to_GPA_output , โปรแกรมอ่านสัญญาณอิพุตจาก Opto-Isolator แล้วส่งค่าออกไปยัง Relay output ทันที