การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจาก miniRFID Programming

แนะนำอุปกรณ์อ่านบัตร RFID Reader รุ่น SL025B ของบริษัท StrongLink

คู่มือการใช้งาน SL025B (English)

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอ่านค่าข้อมูลบัตร RFID
จากชุด mini RFID Simulator เขียนด้วยภาษาซี โดยตัวอย่างนี้แสดงการใช้งานร่วมกับ miniRFID Simulator ซึ่งทำหน้าที่จำลองเป็นเครื่องอ่านบัตร RFID แทนการใช้งานชุดอ่านบัตรจริง ซึ่งสามารถจำลองการทำงานได้เหมือนกันชุดจริง จึงสามารถนำโปรแกรมนี้ไปทดสอบกับชุดอ่านบัตร RFID จริงได้เช่นกัน

รายการอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบ

1. PIC-331A/PIC18F46K22 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
2. LCD40x2 พร้อมชุดแปลงพอร์ต LCD-Adapter-B สะดวกในการต่อใช้งานกับสายแพ 10 เส้น
3. miniRFID Simulator ชุดจำลองเครื่องอ่านบัตร RFID และสามารถจำลองบัตรได้ 8 ใบ
4. สายเสียบต่อระหว่างบอร์ด WII-20

ตัวอย่างโปรแกรม mikroC PRO for PIC โปรแกรม Source Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *