การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจาก miniRFID Programming

แนะนำอุปกรณ์อ่านบัตร RFID Reader รุ่น SL025B ของบริษัท StrongLink

คู่มือการใช้งาน SL025B (English)

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอ่านค่าข้อมูลบัตร RFID
จากชุด mini RFID Simulator เขียนด้วยภาษาซี โดยตัวอย่างนี้แสดงการใช้งานร่วมกับ miniRFID Simulator ซึ่งทำหน้าที่จำลองเป็นเครื่องอ่านบัตร RFID แทนการใช้งานชุดอ่านบัตรจริง ซึ่งสามารถจำลองการทำงานได้เหมือนกันชุดจริง จึงสามารถนำโปรแกรมนี้ไปทดสอบกับชุดอ่านบัตร RFID จริงได้เช่นกัน

รายการอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบ

1. PIC-331A/PIC18F46K22 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
2. LCD40x2 พร้อมชุดแปลงพอร์ต LCD-Adapter-B สะดวกในการต่อใช้งานกับสายแพ 10 เส้น
3. miniRFID Simulator ชุดจำลองเครื่องอ่านบัตร RFID และสามารถจำลองบัตรได้ 8 ใบ
4. สายเสียบต่อระหว่างบอร์ด WII-20

ตัวอย่างโปรแกรม mikroC PRO for PIC โปรแกรม Source Code

2 thoughts on “การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจาก miniRFID Programming”

  1. สอนเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจาก RFID Reader ให้หน่อยได้ไหมครับ
    รุ่น Integrate reader 12 dbi Port RS232 and TCP/IP UHF Integrated Reader (920-925 MHz)
    link : https://www.smartiden.com/product/142278

    1. สำหรับรุ่นสินค้าที่สอบถามมานั้น ทางเราไม่มีข้อมูลและยังไม่เคยทดสอบสินค้ารุ่นที่แจ้งมาครับ จึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *