การควบคุมมอเตอร์ DC ด้วยสวิทช์ แบบกลับทางหมุนด้วยบอร์ด MDR-10RF

บอร์ดขับ DC-Motor ด้วยการออกแบบวงจรที่ใช้รีเลย์และ MOSFET จึงสามารถควบคุมทิศทางการหมุนและควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างง่ายดายด้วยการควบคุมแบบ PMW นอกจากนี้ยังสามารถอินเตอร์เฟสเข้ากับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ทันที โดยจัดให้มีวงจรแยกสัญญาณทางไฟฟ้าด้วย Opto-Isolator และมี LED แสดงสถานะของสัญญาณควบคุม EN และ DIR อีกด้วย

https://www.micro-research.co.th/mdr-10rf-series.html

นอกจากจะใช้การสั่งงานควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์แล้ว โดยในที่นี้ก็จะแนะนำการต่อวงจร โดยใช้สวิทช์ควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor ได้อย่างง่ายๆ

จะเห็นได้ว่าสามารถใช้การต่อวงจรควบคุมด้วยสวิทช์ พร้อมอุปกรณ์ต่อร่วมอีกเล็กน้อย ก็สามารถควบคุมการหมุนของมอเตอร์ แบบกลับทางหมุนได้

อย่างไรก็ดี วงจรการควบคุมแบบพื้นฐานนี้จะสามารถควบคุมการหมุนแบบ Forward และ Reverse ได้เท่านั้น แต่มีข้อจัดที่ไม่สามารถควบคุมความเร็วได้

สำหรับการควบคุมความเร็วยังคงต้องใช้สัญญาณแบบ PWM ส่งให้กับขา EN โดยอาจสร้างขึ้นจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ การเขียนโปรแกรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะนำเสนอในโอกาสหน้าต่อไป

 

อุกฤษฎ์ ตันทสุทธานนท์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *