ตัวอย่างโปรแกรมควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยชุด MDR-10RF

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง หรือ DC Motor โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS51 แบบดั่งเดิม เป็นตัวอย่างการเขียนโค็ดที่ไม่มีไลบรารี่ เพื่อให้เข้าใจในหลัการสร้างสัญญาณ PWM ด้วยซอฟแวร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักของการควบคุมนี้

MDR-10RF Demo

Continue reading ตัวอย่างโปรแกรมควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยชุด MDR-10RF