การควบคุมมอเตอร์ DC ด้วยสวิทช์ แบบกลับทางหมุนด้วยบอร์ด MDR-10RF

บอร์ดขับ DC-Motor ด้วยการออกแบบวงจรที่ใช้รีเลย์และ MOSFET จึงสามารถควบคุมทิศทางการหมุนและควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างง่ายดายด้วยการควบคุมแบบ PMW นอกจากนี้ยังสามารถอินเตอร์เฟสเข้ากับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ทันที โดยจัดให้มีวงจรแยกสัญญาณทางไฟฟ้าด้วย Opto-Isolator และมี LED แสดงสถานะของสัญญาณควบคุม EN และ DIR อีกด้วย

https://www.micro-research.co.th/mdr-10rf-series.html

นอกจากจะใช้การสั่งงานควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์แล้ว โดยในที่นี้ก็จะแนะนำการต่อวงจร โดยใช้สวิทช์ควบคุมทิศทางการหมุนของ DC Motor ได้อย่างง่ายๆ Continue reading การควบคุมมอเตอร์ DC ด้วยสวิทช์ แบบกลับทางหมุนด้วยบอร์ด MDR-10RF