การสร้าง hex file จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9

การสร้าง Hex code จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9 ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมในเวอร์ชั่นก่อน ซึ่งเคยทำเป็น Youtube VDO ไว้ตั้งแต่ V1.6.5 (การสร้าง Hex file จาก Arduino IDE : https://youtu.be/vcjCUK9vsX0 )

สำหรับ Arduino IDE เวอร์ชั่นที่ทดสอบนี้เป็น V1.8.9 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดเมนู File>>Preferences

ทำเครื่องหมายเช็คที่ช่อง compilation ดังรูป

2. คลิกที่ชื่อพาร์ทด้านล่าง ซึ่งจะเปิดโฟล์เดอร์นั้นขึ้นมา และเป็นตำแหน่งที่เก็บไฟล์ preferences.txt

3. ปิดโปรแกรม Arduino IDE ทั้งหมด ก่อนดำเนินการแก้ไขไฟล์ preferences.txt

4. สร้างโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์เอาต์พุต (Hex code) เตรียมไว้ก่อน โดยในตัวอย่างนี้ เป็น D:\ARDUINO\HexFile_Output


5. เปิดไฟล์ preferences.txt ด้วยโปรแกรม Text editor ใดๆ ก็ได้ เช่น Notepad , Notepad++ และในตัวอย่างนี้ใช้โปรแกรม VS Code ดังรูป

5.1. แก้ไขบรรทัด
export.delete_target_folder=true
เป็น
export.delete_target_folder=false


5.2. เพิ่ม buid.path กำหนดตำแหน่งไฟล์ที่เก็บเอาต์พุต (Hex code) โดยกำหนดเป็นพาร์ทที่ได้สร้างเตรียมไว้แล้ว ดังรูป
build.path=D:\ARDUINO\HexFile_Output

6. เปิดโปรแกรม Arduino IDE ทดสอบ Verify sketch แล้วสังเกตุที่โฟล์เดอร์เอาต์พุต จะพบไฟล์ Hex code ตามชื่อโปรแกรมของเราดังรูป

เมื่อได้ไฟล์ Hex code (*.hex) แล้ว ก็สามารถนำไปทดสอบกับโปรแกรมจำลองการทำงาน หรือใช้ดาวโหลดด้วยโปรแกรมอื่นๆ เช่น XLoader ต่อไป….

One thought on “การสร้าง hex file จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *