การสร้าง hex file จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9

การสร้าง Hex code จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9 ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างไปจากวิธีการเดิมในเวอร์ชั่นก่อน ซึ่งเคยทำเป็น Youtube VDO ไว้ตั้งแต่ V1.6.5 (การสร้าง Hex file จาก Arduino IDE : https://youtu.be/vcjCUK9vsX0 )

สำหรับ Arduino IDE เวอร์ชั่นที่ทดสอบนี้เป็น V1.8.9 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดเมนู File>>Preferences

Continue reading การสร้าง hex file จากโปรแกรม Arduino IDE V1.8.9