PSoC

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
  1. MT-PSoC-C/894 (MCU=CY8C24894)
    โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ของบริษัท Cypress... รายละเอียดเพิ่มเติม
    ฿550.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย