Multi MCU Kits

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
  1. MT-PSoC-C/894 (MCU=CY8C24894)
    โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ของบริษัท Cypress... รายละเอียดเพิ่มเติม
    ฿550.00
  2. MT-PSoC-B/566 (MCU=CY8C29566)
    โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC ของบริษัท Cypress... รายละเอียดเพิ่มเติม
    ฿725.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย